مطالب و آزمایشهای جالب
نمونه سئوالات تشریحی درس علوم زیستی سال اول
فصل اول   (نگرش علمی و علوم زیستی)

1- تفاوت نظريه يا تئوري با فرضيه در چيست ؟
2- تفاوت تئوري با قانون در چيست ؟
3- واقعيت علمي چه خصوصياتي دارد ؟
4- آدمي چرا به خرافه روي آورده است ؟
5- دانشمندان چرا به واقيعت هايي که مردم قبول دارند شک مي کنند ؟
6- روش علمي را تعريف کنيد ؟
7- مراحل روش علمي را فقط نام ببريد ؟
8- چرا مراحل علمي بايد پشت سر هم باشند ؟
9- فرضيه را تعريف کنيد ؟
10- درستي يا نادرستي فرضيه چگونه معلوم مي شود ؟
11- علت تکرار آزمايش در روش علمي چيست ؟
12- نظريه ي خلق الساعه را تعريف کنيد .دو مثال بزنيد ؟
13- آزمايش ون هلمونت را توضيح دهيد ؟
14- خطاهاي ون هلمونت را بنويسيد ؟
15- چرا آزمايش ون هلمونت از نظر علمي ارزشمند است ؟
16- درسهايي که دانشمندان از آزمايش ون هلمونت گرفته اند را بنويسيد ؟
17- در مرحله ي آزمايش روش علمي دو گروه کنترل و مورد وجود دارند. راجع به آنها توضيح دهيد ؟
18- آزمايش فرانچسکو ردي را توضيح دهيد ؟
19- فرضيه ي ردي در آزمايش چه بود ؟
20- ردي فرضيه ي خود را چگونه آزمايش کرد ؟
21- نتيجه ي ردي از آزمايش چه بود ؟
22- علوم زيست را تعريف کنيد ؟
23- شاخه هاي علوم زيستي را نام ببرد ؟
24- علوم زيستي پايه ا ي را توضيح داده. مثال بزنيد ؟
25- علوم زيستي کاربردي را توضيح داده . مثال بزنيد ؟
26- آيا پاسخ همه ي پرسشها را مي توان از روش علمي به دست آورد ؟

 فصل دوم   (ساختار سلولی)

1- شباهت هاي موجودات زنده در چيست ؟
2- سه بخش مهم نظريه ي سلولي را بنويسيد ؟
3- ماتيلاس شلايدن در پيدايش نظريه ي سلولي چه نقشي داشت ؟
4- تئودور شوان در پيدايش نظريه ي سلولي چه نقشي داشت ؟
5- رودولف فيرخو درپيدايش نظريه ي سلولي چه نقشي داشت ؟
6- ساختار سلول از چه بخشهايي تشکيل شده است ؟
7- غشائ سلولي چيست ؟
8- سيتوپلاسم چيست ؟
9- نقش هسته در سلول چيست ؟
10- نقش غشائ پلاسمايي را در سلول توضيح دهيد ؟
11- غشائ پلاسمايي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد.يعني چه ؟
12- ديواره ي سلولي چيست ؟
13- ديواره ي سلولي در کدام جانداران ديده مي شود ؟
14- تفاوت سلولهاي گياهي و جانوري را با يکديگر بنويسيد ؟
15- تفاوت ديواره ي سلولي با غشائ سلولي را بنويسيد ؟
16- نقش ديواره ي سلولي را در سه مورد براي سلول بنويسيد ؟
17- جنس سيتوپلاسم از چيست ؟
18- اسکلت سلولي چيست ؟
19- وظيفه ي اسکلت سلولي در سلول چيست ؟
20- هفت اندامک درون سلولي را نام ببريد ؟
21- ريبوزوم چيست.چه نقشي در سلول دارد ؟
22- شبکه ي آندوپلاسمي چيست.چه نقشي در سلول دارد ؟
23- ميتو کندري چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
24- واکوئول چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
25- دستگاه گلژي چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
26- ليزوزوم چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
27- کلروپلاست چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
28- هسته چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
29- هستک چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
30- کروماتين چيست و چه نقشي در سلول دارد ؟
31- کلمه ي DNA مخفف چيست ؟
32- فرق کروماتين با DNA چيست ؟
33- فرق کروماتين با کروموزوم چيست ؟
34- تعداد کروموزوم ها در انواع موجودات زنده اختصاصي است .يعني چه ؟
35- اجزائ کروموزوم را نام ببريد ؟
36- بافت چيست ؟
37- انواع بافت هاي تشکيل دهنده ي بدن انسان را نام ببريد ؟
38- اندام چيست .چند مورد مثال بزنيد ؟
39- دستگاه چيست .چند مورد مثال بزنيد ؟
40- دستگاه هاي تشکيل دهنده ي بدن انسان را نام ببريد ؟
41- سلول تخم چيست ؟
42- نحوه ي تقسيم سلول تخم را بنويسيد ؟
43- تقسيم ميتوز را تعريف کنيد ؟
44- اصطلاح ترميم را تعريف کنيد ؟
45- تومور چيست و نحوه ي تشکيل آن را بنويسيد ؟
46- انواع تومور را نام ببريد ؟
47- فرق تومور بد خيم با تومور خوش خيم در چيست ؟
48- از عواملي که باعث ايجاد سرطان در بدن انسان مي شوند شش مورد را نام ببريد ؟

فصل سوم   (ساختار شیمیایی)

1- دو گروه عمده ي مواد سازنده ي بدن انسان را نام ببريد ؟
2- مواد معدني مهم بدن موجودات زنده را نام ببريد ؟
3- مواد آلي را تعريف کنيد ؟
4- چهار گروه از مهم ترين ترکيبات آلي پيکر موجودات زنده را نام ببريد ؟
5- هيدرات هاي کربن را طبقه بندي و براي هر يک مثال بزنيد ؟
6- يک پلي ساکاريد گياهي و يک پلي ساکاريد جانوري مثال بزنيد ؟
7- گليکوژن در سلول چه نقشي دارد ؟
8- تفاوت ليپيد ها با هيدرات هاي کربن در چيست ؟
9- مهم ترين ويژگي ليپيدها چيست ؟
10- ساختار تري گليسيريد از چه اجزايي تشکيل شده است ؟
11- تفاوت ساختاري پروتئين ها با هيدرات هاي کربن و ليپيد ها در چيست ؟
12- واحد سازنده ي پروتئين ها چه نام دارد ؟
13- ليپيد ها چه نقشي در سلول دارند ؟
14- بعضي از وظايف پروتئين ها را در بدن بنويسيد ؟
15- آنزيم چيست و چه نقشي در بد ن دارد ؟
16- با ذکر يک مثال نقش آنزيم را در سلول توضيح دهيد ؟

فصل چهارم   (تولید کنندگی)
 
1-اصطلاح علمي فتوسنتز را تعريف کنيد ؟
2- در فتوسنتز چه موادي مصرف مي شوند و چه موادي توليد خواهند شد ؟
3- مهم ترين هيدرات کربني که در فتوسنتز توليد مي شود چيست ؟
4- چربي ها و پروتئين ها چگونه در طبيعت توليد مي شوند ؟
5- آزمايش ون هلمونت را در مورد فتوسنتز گياهان توضيح دهيد ؟
6- کلروفيل چيست و چه نقشي بر عهده دارد ؟
7- کلروپلاست چيست و چه نقشي بر عهده دارد ؟
8- ويژگي هايي که برگ ها دارند وآن ها را براي فتوسنتز آماده کرده اند را بنويسيد ؟
9- سلول هاي نگهبان روزنه را از نظر شکل و عمل با ساير سلول هاي اپيدرم مقايسه کنيد ؟
10- چرا تعداد سلول هاي نگهبان روزنه در قسمت پايين برگ بيشتر از بالاي برگ است ؟
11- کوتيکول چيست واز چه ماده اي ساخته شده است ؟
12- در مورد لايه هاي ميان برگ توضيح دهيد ؟
13- آوند هاي چوبي و آوند هاي آبکش را از نظر وظيفه با هم مقايسه کنيد ؟
14- چرا گياهان مولکول گلوکز را بلافاصله به شکل نشاسته در مي آورند ؟
15- مهم ترين مکان انبار نشاسته در گياهان کجاست ؟
16- گياهان چگونه گلوکز را به پروتئين تبديل مي کنند ؟
17- نيتروژن موجود در خاک چگونه به وجود مي آيد ؟

فصل پنجم   (تغذیه)
 
1- چرا غذا مي خوريم ؟
2- غذاي گياهان با غذاي جانوران چه تفاوتي دارد ؟
3- غذايي که مرد م مصرف مي کنند بيشتر به چه عاملي بستگي دارد ؟
4- غذا مجموعه اي از چه موادي مي باشد ؟
5- مهم ترين خاصيت قند ها چيست ؟
6- نوع قند هر يک از مواد زير را نام ببريد ؟
الف)ميوه ها             ب)شير                ج)قند و شکر
7-نحوه ي تهيه ي قند و شکر را بنويسيد ؟
8- مهمترين منبع نشاسته چيست ؟
9- چرا جويدن بافت هاي گياهي نارس سخت است ؟
10- وجود سلولز در رژيم غذايي ما چه خاصيتي دارد ؟
11- چرا انرژي سلولز به درد انسان نمي خورد ؟
12- الياف را تعريف کنيد و منابع آن را نام برده و خاصيت آن را بنويسيد ؟
13- چربي هاي گياهي و چربي هاي جانوري را با هم مقايسه کنيد ؟
14- خواص چربي ها را براي بدن بنويسيد ؟
15- چرا توصيه مي شود از چربي هاي گياهي بيشتر استفاده گردد؟
16- کلسترول چیست و خطر آن چیست ؟
17- مهم ترین منابع پروتئین را نام ببرید ؟
18- حداقل مصرف روزانه ی پروتئین چه قدر است ؟
19- بیماری کمبود پروتئین را نام برده و عوارض آن را بنویسید ؟
20- اسید های آمینه ی اساسی را تعریف کنید ؟
21- میزان نیاز بدن به آب و غذا را مقایسه کنید ؟
22- ذرت و گوشت را از نظر خواص برای بدن مقایسه کنید ؟
23- مهم ترین منبع سدیم چیست و چه خواصی برای بدن دارد ؟
24- در صورت کاهش سدیم در بدن دچار چه مشکلی خواهیم شد ؟
25- چه کسانی باید نمک بیشتری مصرف کنند ؟
26- عوارض مصرف زیاد نمک را بنویسید ؟
27- مهم ترین منابع کلسیم را نام ببرید ؟
28- خواص کلسیم برای بدن را بنویسید ؟
29- بیماری راشیتیسم چیست و چگونه به وجود می آید ؟
30- چرا اطفال باید کلسیم بیشتری مصرف کنند ؟
31- مهم ترین منابع آهن را نام ببرید ؟
32- مهم ترین وظیفه ی آهن در بدن را نام ببرید ؟
33- بیماری آنمی چیست و چه عوارضی برای بدن دارد ؟
34- عناصر کم مصرف به چه عناصری گفته می  شود .مثال بزنید؟
35- مهم ترین منابع ید را نام ببرید ؟
36- مهم ترین نقش ید در بدن چیست ؟
37- تیروکسین چیست و چه نقشی در بدن به عهده دارد ؟
38- بیماری گواتر چیست ؟
39- چرا مصرف نمک ید دار توصیه می گردد ؟
40- بیماری کرتینیسم چیست و چه عوارضی دارد ؟
41- آزمایش معروف هاپکینز را شرح دهید ؟
42- چرا ویتامین ها را با حروف a b c نشان می دهند ؟
43- ویتامین های محلول در اب را نام ببرید ؟
44- ویتامین های محلول در چربی را نام ببرید ؟
45- مهم ترین منبع ویتامین a چیست ؟
46- نقش ویتامین a در بدن چیست ؟
47- کاروتن چیست و به چه دردی می خورد ؟
48- کمبود ویتامین a در بدن چه بیماری هایی تولید می کند . فقط نام ببرید؟
49- علت و عوارض بیماری شب کوری را بنویسید ؟
50- علت و عوارض بیماری گزر و فتالمی را بنویسید ؟
51- مهم ترین نقش ویتامین های گروه b را در بدن بنویسید ؟
52- علت و عوارض بیماری پلاگر را در بدن بنویسید ؟
53- ویتامین های گروه b را فقط نام ببرید ؟
54- مهم ترین منابع نیاسین را در منابع غذایی نام ببرید ؟
55- مهم ترین منابع تیامین را نام ببرید ؟
56- مهم ترین منابع ریبو فلاوین را نام ببرید ؟
57- علت و عوارض بیماری بری بری را بنویسید ؟
58- چرا بری بری در افرادی که برنج بدون سبوس مصرف می کنند بیشتر دیده می شود ؟
59- کاهش ویتامین ریبو فلاوین چه عوارضی در بدن تولید می کند ؟
60- علت و عوارض اسکوروی را بنویسید ؟
61- نقش ویتامین c در بدن چیست ؟
62- مهم ترین منابع ویتامین c را نام ببرید ؟
63 چرا کار کنان کشتی ناخدا آنسون به بیماری اسکوروی مبتلا شدند ؟
64- مهم ترین مشکل برای مصرف ویتامین c را بنویسید ؟
65- مهم ترین منبع ویتامین d کدام است ؟
66- کمبود ویتامین d در بدن چه عوارضی ایجاد می کند ؟
67- بیماری های کمبود ویتامین در چه افرادی بیشتر دیده می شود ؟
68- آیا مصرف بیش از اندازه ی ویتامین برای بدن مفید است ؟
69- گیاه خواری به چه نوع رژیم غذایی گفته می شود ؟
70- گیاه خواری در چه وقت به بدن آسیب نخواهد رساند ؟
71- نقش محافظت کننده ها و امولسیون کننده ها در مواد غذایی چیست ؟
72- نقش ترکیبات ضد اکسید شدن در مواد غذایی چیست ؟
73- گلوتامات مونو سدیم چیست.منابع آن را بنویسید و نقش آن را بنویسید و چه عوارضی ایجاد می کند ؟
74- افزودنی سیکلامات ها در مواد غذایی چه عوارضی برای بدن ایجاد می کنند ؟

فصل ششم   (تولید مثل و وراثت)

1-دانشمندان چگونه جانوران را طبقه بندی می کنند ؟
2- آیا خون جانوران را می توان به انسان طزریق کرد.توضیح دهید ؟
3- چرا گاهی انتقال خون افراد به هم دیگر سبب مرگ فرد گیرنده ی خون می شود ؟
4- خون افراد را چگونه طبقه بندی می کنند ؟
5- گروه خونی فردی ab است.یعنی چه ؟
6- گروه خونی فردی o است.یعنی چه ؟
7- در سرم خون افرادی که دارای گروه خونی o می باشند چه موادی دیده می شود ؟
8- در سرم خونی فردی با گروه خونی a با فرد گروه خونی b چه فرقی دارد ؟
9- پدیده ی لخته شدن را توضیح دهید ؟
10- چرا پلیس از اثر انگشت افراد برای شناسایی آنها استفاده می کند ؟
11- علت به وجود آمدن شباهت ها یا تفاوت ها در بین افراد یک گونه را بنویسید ؟
12- ارتباط یک نسل با نسل قبلی و بعدی چگونه ایجاد می شود ؟
13- مسیر انتقال صفات ارثی را از والدین به فرزندان توضیح دهید ؟
14- عمل لقاح را تعریف کنید ؟
15- آیا این گفته یک علمی درست می باشد که صفات از والدین به فرزندان انتقال می یابند ؟
16- صفات ارثی توسط کدام قسمت سلول های جنسی منتقل می شوند ؟
17- سلول جنسی نر و ماده را در انسان با رسم شکل با یکدیگر مقایسه کنید ؟
18- تقسیم کاهشی یا میوز را تعریف کنید ؟
19- تقسیم میوز در کدام سلول ها و به چه منظور صورت می گیرد ؟
20- سلول تخم انسان چند کروموزوم دارد؟
21- سلول جنسی مرد و زن هر یک چند کروموزوم دارند ؟
22- میوز و تشکیل سلول جنسی ماده را با رسم شکل نشان دهید و تغییرات تعداد کروموزوم ها را در هر مرحله توضیح دهید ؟
23- میوز و تشکیل سلول جنسی نر را با رسم شکل نشان دهید و تغییرات تعداد کروموزوم ها را در هر مرحله توضیح دهید ؟
24- میوز و تشکیل سلول های جنسی را در افراد نر و ماده را با یکدیگر مقایسه نمایید ؟
25- اجزای کروماتین را نام ببرید ؟
26- نوکلئوتید چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
27- چهار نوع باز آلی موجود در ساختار نوکلئوتید ها را نام ببرید ؟
28- راجع به ساختار و شکل فرضی DNA و نحوه ی قرار گرفتن نوکلئوتید ها توضیح دهید ؟
29- اگر در یک رشته ی DNA ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتید ها به ترتیب شکل زیر باشد نوکلئوتید های رشته ی مقابل را نام ببرید ؟
30- ساختار مولکول پیشنهادی DNA باید به کدام دو سوال اساسی توانایی پاسخ دادن داشته باشد ؟
31- چگونگی هماهنگ سازی DNA را به همراه رسم شکل توضیح دهید ؟
32- DNA چگونه اطلاعات صفات را منتقل می کند ؟
33- سلول دختر به چه سلولی گفته می شود ؟
34- سلول مادر به چه سلولی گفته می شود ؟
35- چه ارتباطی بین DNA و پروتئین ها وجود دارد ؟
36- ژن چیست ؟
37- با ذکر یک مثال نشان دهید که خصوصیات ارثی جانداران تحت تاثیر محیط می باشد ؟
38- چگونه می توان صفات تازهای را در یک جاندار ایجاد کرد ؟
39- در بروز صفات ارثی دو صفت را معرفی کنید که تحت تاثیر محیط و وراثت می باشند ؟
40- رشد قد انسان تابع چه متونیسمی می باشد ؟
41- چگونه رشد قد کمتر از حالت طبیعی خواهد بود ؟

فصل هفتم   (بوم شناسی)

1- بوم شناسی (اکولوژی)چیست ؟
2- اکوسیستم (زیست بوم)را تعریف نمائید ؟
3- اکوسیستمی مثل برکه از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
4- زنجیره ی غذایی را تعریف کنید ؟
5- شبکه ی غذایی را تعریف نمائید ؟
6- هرم انرزی را تعریف کنید ؟
7- چرا هرم انرژی هرم ماده هم به شمار می آید ؟
8- هرم تعداد را تعریف نمائید ؟
9- پوسیدگی را تعریف کنید ؟
10- سه عامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند کدامند ؟
11- آنزیم های موجود در سلولهای جانداران چه تاثیری بر پوسیدگی دارند ؟
12- جانوران مردار خوار چگونه باعث پوسیدگی می شوند ؟
13- میکروبها (باکتریها و قارچها)چگونه باعث پوسیدگی می شوند ؟
14- میکروبها برای تغذیه از بدن جانداران مرده به چه روشی عمل می کنند ؟
15- چرا پوسیدگی با تولید گرما همراه است ؟
16- چرا پوسیدگی با تولید بوی بد همراه است ؟
17- چه شریطی برای پوسیدگی لازم است .نام ببرید؟
18- مومیایی شدن چگونه صورت می گیرد ؟
19- گرما و سرما هر کدام چه تاثیری بر پوسیدگی دارند ؟
20- تنفس بی هوازی چیست و در چه شرایطی ایجاد می شود ؟
22- ترکیبات شمیایی مثل الکل و مایعات روغنی و قیر چه تاثیری بر پوسیدگی دارند ؟
23- چگونه می توان موجب پوسیدگی شد ؟
24- کود برگ چیست و چه تاثیری بر حاصلخیزی خاک دارد ؟
25- از چه ترکیباتی می توان برای تولید کود گیاهی استفاده کرد ؟
26- چهار مورد از شرایط لازم برای تولید کود گیاهی را نام ببرید ؟
27- اهمیت پوسیدگی درچیست ؟
28- ما چه استفادهایی از پوسیدگی می کنیم ؟
29- زبالهای تجزیه پذیر چه زبالهایی هستند ؟
30- زبالهای تجزیه ناپذیر چه زبالهایی هستند ؟
31- نگهداری غذا به چه منظوری و چگونه صورت می گیرد ؟
32- روشهای نگهداری غذا را فقط نام ببرید ؟
33- روش حرارت دادن ماده ی غذایی برای نگهداری آن را توضیح دهید ؟
34- خشک کردن چگونه باعث نگهداری مواد غذایی می شود ؟
35- از ترکیبات شیمیایی که برای نگهداری غذا به آن افزوده می شود چند مورد نام ببرید.این ترکیبات چه ویژگی هایی دارند ؟
36- ترشی انداختن چگونه باعث نگهداری مواد غذایی می شود ؟
37- دودی کردن چگونه باعث نگهداری مواد غذایی می شود ؟
38- شور کردن چگونه باعث نگهداری مواد غذایی می شود ؟
39- روش پرتودهی چگونه باعث نگهداری مواد غذایی می شود.این روش چه ایرادی دارد ؟
40- روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید ؟
41- روش استریلیز کردن شیر چگونه صورت می گیرد و چه ویژگی هایی دارد ؟
42- روش پاستوریزه کردن شیر اولین بار توسط چه کسی مطرح شد ؟
43- روش پاستوریزاسیون شیر چگونه صورت می گیرد و چه ویژگی هایی دارد ؟
44- چرخه ی مواد را تعریف کنید ؟
45- چرخه ی کربن را توضیح دهید ؟
46- گیاهان ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز خود را از چه راهی جذب کرده و صرف انجام چه کاری می کنند ؟
47- نیتروژن موجود در پیکر گیاهان چه سرنوشتی دارد ؟
48- باکتری های شوره زدا چه تاثیری بر مقدار نیترات خاک دارند؟
49- چرا برخی از باکتری ها را تثبیت کننده ی نیتروژن می نامند ؟
50- باکتری های تثبیت کننده به چه صورتی زندگی می کنند ؟
51- مهمترین گازهای تشکیل دهنده ی هوا کدامند .هر کدام چند درصد آن را تشکیل می دهند ؟
52- افزایش co هوا چه پیامدی برای کره ی زمین دارد ؟
53- انرژی نورانی که از خورشید بر سطح برگ گیاهان می تابد چه سرنوشتی دارد ؟
54- بازده تبدیل انرژی را تعریف کنید ؟
55- از نظر اقتصادی محیط زیست خوردن چه غذایی بهتر است .گیاهایی یا جانوری ؟ چرا ؟
56- این جمله را تفسیر کنید ؟"اگر در مساحت خاصی از زمین گیاه بکاریم تعداد بیشتری انسان را می توانیم سیر کنیم تا هنگامی که در همان مساحت گاو  و گوسفند پرورش دهیم "
57- انسان چه موادی را از زنجیره ی غذایی به دست می آورد ؟
58- چرا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین d است ؟
59- آیا همه ی موادیکه در زنجیره ی غذایی متراکم می شوند سودمند پاسخ خود را با مثالی توضیح دهید ؟
60- زیستگاه را تعریف کنید و دو مثال بزنید ؟
61- زیستگاه هرکدام از جانداران زیر را مشخص کنید ؟
الف)حلزون    ب)کرم خاکی     ج)خزه ها       د)گیاهان گلزار
62- هر جامعه از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
63- گونه ی شاخص را تعریف کنید .یک مثال بزنید ؟
64- کنام را تعریف کنید ؟
65- چه عاملی باعث تغییر زیستگاه جانداران می شوند ؟
66- تاثیر تغییر فصول را بر تغییر زیستگاه ها با مثالی توضیح دهید ؟
67- منظور از جایگزینی چیست ؟
68- توالی (توالی گیاهی)را تعریف کنید و آن را با طرحی نشان دهید ؟
69- آیا تغییر در گیاهان یک اکوسیستم می تواند موجب تغییر در جانوران آن شود .یک مثال بنویسید ؟
70- در یک توالی گیاهی چه موقعی یک اکوسیستم به اوج خود می رسد و تعادل در آن برقرار می شود ؟
71- آیاممکن است جانوری از پیشرفت توالی جلوگیری کند ؟
72- چه عواملی پس از اوج اکوسیستم می توانند باعث تغییر در آن شوند ؟
73- اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟
الف)گونه ی غالب        ب)گونه ی فراوان             ج)گونه ی کمیاب                   
74- نمونه برداری را تعریف کنید ؟
75- زیست شناسان از نمونه برداری چه استفاده هایی می کنند ؟
76- چار چوب چیست ؟
77- فرق استریلیزه کردن با پاستوریزه کردن چیست ؟
78- اصطلاح جمعیت را در اکولوژی تعریف کنید ؟ با مثال .
79- اصطلاح گونه را تعریف کنید ؟ با مثال.
80- عوامل افزایش دهنده ی جمعیت را نام ببرید ؟
81- عوامل کاهنده ی جمعیت را نام ببرید ؟
82- جمعیت کنونی جهان نسبت به سال 1650 میلادی چه قدر افزایش یافته است ؟
83- دلایل رشد سریع جمعیت در قرن 19 و 20 چیست ؟
84- نسبت رشد جمعیت جهان چه قدر است ؟
85- مهم ترین روش برای کاستن از نسبت رشد جمعیت چیست ؟
86- اگر سرعت رشد جمعیت با همین نسبت بالا رود چه اتفاقی می افتد ؟
87- تراکم جمعیت را تعریف کنید ؟
88- بهران های ناشی از افزایش جمعیت آدمی را بنویسید ؟
89- بهران های زیست محیطی آینده را نام ببرید ؟
90- عوامل محدود کننده ی تعداد جانداران را بنویسید ؟
91- غذا و منابع طبیعی چگونه اندازه ی جمعیت انسان را کنترل می کنند توضیح دهید ؟
92- منابع طبیعی را با مثال تعریف کنید ؟
93- اصطلاح رقابت را در اکولوژی تعریف کنید ؟
94- در رقابت بین انسان و سایر موجودات کدام پیروز است ؟
95- طبیعت چگونه آلودگی ها خنثی می کند ؟
96- ترکیبات نیتروژن دار و فسفات دار چگونه باعث ایجاد آلودگی در محیط زیست می شوند ؟
97- زیان ناشی از استفاده و وارد کردن پلاستیک ها و حشره کش ها و کودهای شیمیایی چیست ؟
98- دلایل فرسایش خاک های کشاورزی را بنویسید ؟
99- راجع به بهران کمبود منابع آب شیرین توضیح دهید ؟

فصل هشتم  (میکروبها بیماری و سلامتی )

1- میکروب به چه نوع جانداری گفته می شود ؟
2- بیماریهای واگیر به چه نوع بیماریهایی گفته می شوند ؟
3- دو مورد از عوامل بیماری زا را نام ببرید ؟
4- ویژگیهای ویروس ها را بنویسید ؟
5- با رسم یک شکل ساده چگونگی تولید مثل ویروس ها را گزارش دهید ؟
6- با رسم یک شکل ساختمان ویروس را نشان داده و نام گذاری کنید ؟
7- ویروس ها میزبان اختصاصی دارند یعنی چه ؟
8- ویروس ها چگونه در بدن ایجاد بیماری می کنند ؟
9- اینترفرون چیست و چگونه عمل می کند ؟
10- موارد استفاده از ویروس ها را بنویسید ؟
11- ویژگی های عمومی بیماری سرما خوردگی را بنویسید ؟
12- راه های جلوگیری از انتقال بیماری سرما خوردگی را بنویسید ؟
14- در بیمای سرما خوردگی چه وقت مراجعه به پزشک و درمان جدی آن ضروری است ؟
15- راجع به ویژگی های عمومی باکتری ها توضیح دهید ؟
16- ساختمان یک باکتری را کشیده و آن را نام گذاری نمائید ؟
17- چگونگی تولید مثل باکتری ها را توضیح دهید ؟
18- هاگ سازی در باکتری ها را توضیح دهید ؟
19- هاگ سازی برای باکتری چه مزایایی دارد ؟
20- نحوه ی تغذیه در انواع باکتری ها را توضیح دهید ؟
21- باکتری های انگل و ساپروفیت را از نظر تغذیه با یکدیگر مقایسه کنید ؟
22- وظیفه ی خط دفاعی اول بدن چیست ؟
23- وظیفه ی خط دفاعی دوم بدن چیست ؟
24- خط دفاعی اول بدن شامل چه قسمت هایی از بدن می باشد ؟
25- بریدگی های بدن چه وقت خطرناک می شوند ؟
26- راجع به باکتری کزاز و نحوه ی بیماری زایی آن توضیح دهید ؟
27- انواع گلبول های سفید را نام ببرید ؟
28- چگونگی مبارزه ی لنفئسیت ها با باکتری های بیماری زا را توضیح دهید ؟
29- پادتن ها محصول فعالیت کدام نوع سلول ها می باشند ؟
30- پادتن ها اختصاصی اند یعنی چه ؟
31- بیگانه خواری گلبول های سفید چگونه صورت می گیرد ؟
32- نحوه ی فعالیت لنفوسیت ها را با رسم شکل نشان دهید ؟
33- چگونگی عمل بیگانه خواری گلبول های سفید را با رسم شکل نشان دهید ؟
34- اولین واکسن توسط چه کسی و علیه چه بیماری کشف شد ؟
35- دو روش شیمیایی مبارزه با بیماری ها را نام ببرید ؟
36- شیمی درمانی را توضیح دهید ؟
37- راجع به نحوه ی فعالیت آنتی بیوتیک ها در مبارزه با عوامل بیمای زا توضیح دهید ؟
38- نحوه ی پرتو درمانی را برای درمان بیماری ها توضیح دهید ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 2:23  توسط بکرانی   |